A NONOCO Kft. (Adószám: 27329049208; E-mail: info@szigetkozelet.hu) a https:/szigetkozelet.hu weboldal üzemeltetője adatkezelőként tiszteletben tartja mindazon személyek magánszféráját, akik számunkra személyes adatot adnak át és elkötelezett vagyunk ezek védelmében. Továbbá az adatkezelőként kötelezőnek ismerjük el jelen jogi közlemény tartalmát.

Az Adatkezelési Tájékoztató célja és hatálya

Adatkezelőként kötelezettséget vállalunk arra, hogy tevékenységükkel kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak. 

Adatkezeléseinkkel kapcsolatos adatvédelmi irányelveink folyamatosan elérhetők a http://www.szigetkozelet.hu/adatvedelem címen. 

Adatkezelőként fenntartjuk a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról időben értesítjük felhasználóinkat.

Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk az info@szigetkozelet.hu e-mail címre.

Jelen weboldal adatkezelője elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartjuk felhasználóik információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Adatkezelőként a személyes adatokat bizalmasan kezeljük és megteszünk minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálják.

A honlap üzemeltetésével kapcsolatos adatkezelési alapelvek összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban Infotv., adatvédelmi törvény);
 • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
 • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.):
 • 2013. évi V. törvény  – Polgári Törvénykönyv (Ptk.) képmáshoz való jogról szóló 2:48. §-a
 • az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (a továbbiakban: GDPR)
 • 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről
 • 2002/58/EK irányelv (2002. július 12.) az elektronikus hírközlési ágazatban a személyes adatok kezeléséről, feldolgozásáról és a magánélet védelméről (“Elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelv”)
 • a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény
 • a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény rendelkezései
 • 1996. évi LVII. törvény a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról
 • 1997. évi CLV törvény a fogyasztóvédelemről
 • 1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról
 • egyéb ágazati jogszabályok által szabályozott, a gazdasági reklámra és különösen gyermekvédelemre vonatkozó rendelkezések.

Időbeli hatály: jelen Tájékoztató 2020.02.20. napjától visszavonásig hatályos.

Személyi hatály kiterjed

 • az Adatkezelőre, valamint
 • azon személyekre, akik adatait e Tájékoztató hatálya alá tartozó adatkezelések tartalmazzák, továbbá
 • azon személyekre, akik jogait vagy jogos érdekeit az adatkezelés érinti.

Az Adatkezelő elsősorban azoknak a természetes személyeknek az adatait kezeli, akik a számukra elérhető módon, pl. az Adatkezelő e-mail címére küldött adataikkal, közösségi oldalán keresztül, telefonon, személyesen, vagy ügyfélkapcsolat kialakításán kívül eső más okból, pl. hirdetésfeladás során részünkre megadtak.

Tárgyi hatály: jelen Tájékoztató hatálya kiterjed az Adatkezelő minden szervezeti egységében folytatott valamennyi személyes adatokat tartalmazó adatkezelésre, függetlenül attól, hogy az elektronikusan és/vagy papír alapon történik.

Adatkezelési tevékenységeink Milyen személyes adatokat gyűjtünk és miért gyűjtjük azokat?

Cookie-k alapján tárolt adatok

 • Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k: Ha meglátogatja oldalunkat, ideiglenes sütiket állítunk be annak meghatározására, hogy böngészője elfogadja-e a sütiket. Ez a süti nem tartalmaz személyes adatokat, és a böngésző bezárásakor elvetésre kerül.
 • Funkcionális cookie-k: ezek azok a cookie-k, amelyek minden alkalommal használatba kerülnek, amikor a felhasználó az oldalra látogat: Ha megjegyzést fűz weboldalunkon, akkor dönthet úgy, hogy nevét, e-mail címét és a webhelyet sütikben tárolja. Ezek az Ön kényelmet segítik, így nem kell újból kitöltenie adatait, amikor új megjegyzést fűz hozzá. Ezek a sütik egy évig tartanak.

Fontos megjegyezni, hogy a weboldal cookie kezeléssel készült. Amennyiben a felhasználó részlegesen vagy teljes egészében letiltja ezek használatát, megakadályozhatja a weboldal működését. Amennyiben ez így történik, lehetnek olyan funkciók és szolgáltatások, amelyeket nem fog tudni igénybe venni.

Hozzászólások

Amikor a látogatók megjegyzéseket fűznek a webhelyhez, összegyűjtjük a megjegyzés űrlapon szereplő adatokat, valamint a látogató IP- és böngésző címét a spam észleléséhez. Ezt hash-nak nevezzük, amit eljuttatunk a Gravatar szolgáltatáshoz ellenőrzésre. A Gravatar szolgáltatás adatvédelmi politikája itt érhető el: https://automattic.com/privacy/. A megjegyzés jóváhagyása után a profilképe látható a nyilvánosság számára.

Beágyazott tartalom más webhelyekről

A webhely cikkei tartalmazhatnak beágyazott tartalmat (például videók, képek, cikkek stb.). Felhívjuk figyelmét,hogy a más webhelyek beágyazott tartalma ugyanúgy viselkedik, mintha a látogató meglátogatta volna a másik webhelyet. Ezek a webhelyek adatgyűjtést végezhetnek a felhasználóról: használhatnak sütiket, beágyazhatnak további harmadik fél nyomon követését szolgáló kódokat és figyelemmel kísérhetik a beágyazott tartalommal való interakciókat, ideértve a beágyazott tartalommal való interakció nyomon követését is.

E-mailen elküldött adatok, fotók

 • Adatkezelési cél: Adatkezelő lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy kapcsolatfelvételi céllal üzenetet írjanak, fotókat küldjenek.
 • Jogalap: előzetes tájékoztatáson alapuló, kifejezett és önkéntes hozzájárulás GDPR 6. cikk (1) a)
 • Érintettek köre: Minden olyan felhasználó, aki üzenetet küld számunkra.
 • Kezelt adatok: Az üzenet tartalma.
 • Adatok forrása: közvetlenül az érintettől
 • Adatkezelés időtartama: Az adatkezelési cél megvalósulásáig vagy az önkéntes hozzájárulás visszavonásáig.
 • Adattovábbítás: nem történik
 • Adattárolás helye: Adatkezelő számítógépe
 • Hozzáférésre jogosultak: Adatkezelő

Közösségi médiaoldalunkon keresztül elküldött adatok, fotók

 • Adatkezelési cél: Adatkezelő lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy kapcsolatfelvételi céllal közöségi oldalán keresztül üzenetet írjanak, fotókat küldjenek.
 • Jogalap: önkéntes hozzájárulás GDPR 6. cikk (1) a)
 • Érintettek köre: Minden olyan felhasználó, aki üzenetet küld számunkra közösségi oldalainkon keresztül.
 • Kezelt adatok: A közösségi oldalon megadott adatok valamint az üzenet tartalma.
 • Adatok forrása: közvetlenül az érintettől
 • Adatkezelés időtartama: Az adatkezelési cél megvalósulásáig vagy az önkéntes hozzájárulás visszavonásáig.
 • Adattovábbítás: nem történik
 • Adattárolás helye: Adatkezelő számítógépe
 • Hozzáférésre jogosultak: Adatkezelő

Közszerepléseken, egyéb programokon készült fotók, felvételek

 • Adatkezelési cél: Helyi és regionális programok dokumentálása, hírközlés, tudósítás
 • Jogalap: 2013. évi V. törvény (Ptk.) 2:48. § [A képmáshoz és a hangfelvételhez való jog] – (1) Képmás vagy hangfelvétel elkészítéséhez és felhasználásához az érintett személy hozzájárulása szükséges. – (2) Nincs szükség az érintett hozzájárulására a felvétel elkészítéséhez és az elkészített felvétel felhasználásához tömegfelvétel és nyilvános közéleti szereplésről készült felvétel esetén.
 • Érintettek köre: Minden természetes személy, aki a közszerepléseken készült fotókon szerepel
 • Kezelt adatok: fotó, képmás, hangfelvétel
 • Adatok forrása: közvetlenül az érintettől
 • Adatkezelés időtartama: .elévülési ideig
 • Adattovábbítás: nem történik
 • Adattárolás helye: Adatkezelő számítógépe és Médiaoldalon
 • Hozzáférésre jogosultak: Adatkezelő, Médiaoldalon keresztül letölthető, megosztható

Médiakapcsolatok, sajtómunkatársak elérhetőségi adatainak kezelése

 • Adatkezelési cél: médiakapcsolatok kialakítása, koordinálása
 • Az adatkezelés célja az érintett személyek, szervezetek jogos érdeke is, hogy a közvéleményt a sajtó munkatársain keresztül minél szélesebb körben informálhassa a tevékenységéről.
 • Jogalap: önkéntes hozzájárulás GDPR 6. cikk (1) a)
 • Érintettek köre: Minden olyan személy, szervezet vagy más média képviselője, akik számára hasznos a médiánkkal való folyamatos kapcsolattartás
 • Kezelt adatok: név, telefonszám, e-mail cím, szervezet neve
 • Adatok forrása: közvetlenül az érintettől vagy sajtólistáról
 • Adatkezelés időtartama: Az érintett nyilvántartásból való törlésre irányuló kéréséig. A nyilvántartásból történő törlés az info@szigetkozelet.hu e-mail címre küldött levél útján kezdeményezhető.
 • Adattovábbítás: Saját munkatársak, alvállalkozók (fotós, szerkesztő) részére
 • Adattárolás helye: Adatkezelő számítógépe és telefonja
 • Hozzáférésre jogosultak: Adatkezelő és alvállalkozói (fotós, szerkesztő)

Megállapodások, szerződések megkötésével összefüggő adatkezelés

 • Adatkezelési cél: Az Adatkezelő által megkötött szerződések létrejöttéhez, teljesítéséhez, megszüntetéséhez, megszűnéséhez kapcsolódó adatkezelés.
 • Jogalap: szerződés teljesítése GDPR 6. cikk (1) b)
 • Érintettek köre: Szerződött üzleti partnerek
 • Kezelt adatok: Cégnév, Név és elérhetőségi adatok
 • Adatok forrása: Közvetlenül az érintettől
 • Adatkezelés időtartama: .A szerződés lejártáig illetve a 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig.
 • Adattovábbítás: Könyvelő cég felé, Hirdetésfeladás esetén az adatok megjelentetése Médiaoldalunkon
 • Adattárolás helye: Papír alapon
 • Hozzáférésre jogosultak: Adatkezelő és adatfeldolgozó (könyvelő)

Technikai adatok – Mit teszünk az adatbiztonságért?

Olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodunk az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

Milyen jogokkal élhet, milyen kötelezettségei vannak személyes adataira vonatkozóan?

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein. 

1.                Tájékoztatáshoz való jog

Az megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa. 

2.                Az érintett hozzáféréshez való joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 • az adatkezelés céljai
 • az érintett személyes adatok kategóriái;
  • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama

 • a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga
 • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga
 • az adatforrásokra vonatkozó információ
 • az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.  

3.                Helyesbítés joga

Az érintett kérheti az adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

4.                Törléshez való jog

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:  

 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;  
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;   
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;  
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;  
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;  
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 • a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. 

5.                Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:  

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;  
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;   
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy  
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen;
 • ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. 

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. 

6.                Adathordozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

7.                Tiltakozás joga

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

8.                Visszavonás joga

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. 

9.                Bírósághoz fordulás joga 

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. 

Adatvédelmi hatósági eljárás 

Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért és az adatkezelő köteles megfizetni az érintettnek az adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott. A fenti jogorvoslati lehetőségeken túlmenően az érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) is fordulhat.

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság  – Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.  Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. Telefon: 0613911400  Fax: 0613911410   E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu  Honlap: http://www.naih.hu 

Egyéb rendelkezések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.  Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.  

Az adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. A GDPR rendelkezései alapján, amennyiben az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett 15-22 cikkeken alapuló kérelme nyomán késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.